Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.goklubniewice.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-22.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają tekstu dla osób głuchoniemych.

Filmy zostały umieszczone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, dodatkowo za pomocą kursora można zmienić zarówno rozmiar tekstu jak i kontrastowość.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: goklubniewice.adm@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 957557639. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w  Lubniewicach mieszczący się przy ul. Jana Pawła II 51B posiada trzy wejścia zlokalizowane na parterze budynku. Wejście główne (od strony parkingu) i wejście boczne przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek, na który reagują pracownicy wezwani przez osobę niepełnosprawną mającą trudności w dostaniu się do Instytucji Kultury. Przed budynkiem Gminnego Ośrodek Kultury znajduje się duży parking ogólnodostępny z kilkunastoma miejscami parkingowymi.

Wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami ani punktami kontroli.
Brak jest w budynku windy oraz podestów.
W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne.

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Budynek Gminnego Ośrodka Kultury posiada częściowe bariery architektoniczne
utrudniające poruszanie się po całym budynku osobom niepełnosprawnym.
Korytarz oraz pomieszczenia na parterze budynku są w większości przystosowane do potrzeb
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Także miejsca dostępne dla publiczności są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
Brak jest możliwości dostania się wózkiem inwalidzkim z parteru budynku na jego piętro.

Informacja dla osób słabosłyszących lub niesłyszących
W budynku brak jest wykwalifikowanej obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz
głuchoniewidomych.
Nad wejściami jak i w budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby
niewidome i słabowidzące.

Informacja dla osób niedowidzących lub niewidomych
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Prawo wstępu z psem asystującym
Istnieje możliwość wejścia jak i zaprowadzenia osoby niewidomej do biura (również z psem
asystującym lub przewodnikiem) – pomocą służą w tym zakresie pracownicy Gminnego
Ośrodka Kultury w Lubniewicach.
Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania pism w druku powiększonym.