Kodeks etyczny

Kodeks etyczny

KODEKS ETYCZNY

Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach

Preambuła

Kodeks etyczny pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, zwany dalej Kodeksem, nie jest jedynie zbiorem nakazów i zakazów, których należy przestrzegać w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Stanowi on zbiór wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy GOK -u ,zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim w relacjach z przełożonymi, współpracownikami oraz uczestnikami życia kulturalnego w GOK-u. Celem wprowadzenia Kodeksu jest uzyskanie wysokiego poziomu jakości pracy, świadczonej przez pracowników GOK-u w oparciu o jej społeczno-użyteczny charakter oraz zwiększenie uczestnictwa w procesie partycypacji w kulturze mieszkańców gminy Lubniewice oraz zaufania dla działalności GOK-u jako instytucji kultury.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Pracownik ośrodka traktuje swoją pracę jako misję, a za cel nadrzędny stawia animację życia kulturalnego gminy oraz edukację kulturalną i zwiększanie uczestnictwa w kulturze, zarówno mieszkańców gminy jak, i osób przyjezdnych.

2. Pracownik dba zarówno o wizerunek swój, jak i całego ośrodka. Swoim działaniem nie naraża ośrodka na straty finansowe i zniszczenie powierzonego majątku.

3. Kodeks wspiera działania pracowników GOK-u oparte na zasadach praworządności, której wyznacznikiem są działania podejmowane na podstawie przepisów prawa i w granicach prawem określonych.

WARTOŚCI I ZASADY SZCZEGÓLNE

 

1. UPRZEJMOŚĆ I KULTURA – Pracownika GOK-u cechuje wysoka kultura osobista, estetyczny wygląd, życzliwość i otwartość na drugiego człowieka a także umiejętność nawiązywania kontaktu i dialogu w sposób nie budzący niezadowolenia i agresji zgodnie z zasadą poszanowania godności każdego człowieka i jego prawa do samostanowienia.

2. OBIEKTYWIZM – Pracownik GOK-u podejmuje decyzje w sposób bezstronny i zgodnie z obowiązującą zasadą równości wobec prawa.

W swoich działaniach pracownik GOK-u nie dyskryminuje osób ze względu na ich przekonania polityczne czy religijne.

3. KOMPETENCJA – Pracownik GOK-u wykazuje dbałość o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzanie wiedzy. W kontakcie z uczestnikami życia kulturalnego i zewnętrznymi współpracownikami udziela fachowych porad i informacji w sposób zrozumiały i jasny dla odbiorcy, służy swoją pomocą i wiedzą w sprawach wynikających z zakresu obowiązków, stanowiąc w ten sposób wizytówkę instytucji kultury. Pracownik załatwia sprawy służbowe bezzwłocznie, dochowując ustawowych terminów.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ – Pracownik GOK-u nie uchyla się od przyjęcia odpowiedzialności za swoje słowa, decyzje i działania, poddaje się wszelkim formom kontroli wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z obowiązującym

prawem oraz procedurami wewnętrznymi GOK-u

5. UCZCIWOŚĆ – Pracownik ujawnia wszelkie sytuacje, w których jego interes prywatny koliduje z interesem publicznym, nie podejmuje żadnych działań w GOK-u i poza nim, które mogłyby rodzić podejrzenie osiągnięcia korzyści osobistej lub materialnej, bądź używania swoich wpływów w prywatnym interesie.

6. JAWNOŚĆ – Pracownicy podejmują swoje działania w sposób jawny, są gotowi uzasadnić swoje decyzje i działania. Poufność obowiązuje w zakresie określonym w przepisach prawa.

7. WSPÓŁDZIAŁANIE – Pracownika GOK-u cechuje umiejętność pracy zespołowej, wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów i w realizacji przedsięwzięć. Pracownik chętnie dzieli się doświadczeniem zawodowym ze współpracownikami oraz wykazuje lojalność wobec nich. Zgodnie z regułą spolegliwości na pracowniku GOK-u można zawsze polegać, nie zawiedzie on zaufania zarówno współpracownika, przełożonego, jak i osób z zewnątrz. Sprawy sporne dotyczące pracownika GOK-u rozstrzyga się bez udziału osób trzecich.

8. SUMIENNOŚĆ – Pracownik GOK-u starannie i rzetelnie wykonuje obowiązki służbowe , wykazuje zaangażowanie w sprawy upowszechniania kultury, dąży do osiągnięcia najlepszych rezultatów wykonywanej pracy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Przestrzeganie postanowień Kodeksu stanowi podstawowy obowiązek pracownika GOK-u.

2. Niniejszy Kodeks, opracowany przez dyrekcję GOK-u, został przyjęty do stosowania w dniu 16.01.2012.

3. Pracownicy nowo zatrudniani są zobowiązani do zapoznania się z postanowieniami Kodeksu oraz do jego przestrzegania.

4. Kodeks, w dniu jego podpisania przez wszystkich pracowników GOK-u,zostanie podany do publicznej wiadomości w celu poinformowania mieszkańców gminy o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych, jakich mogą oczekiwać od pracowników GOK-u. Treść Kodeksu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.goklubniewice.pl

5. Zmiana postanowień Kodeksu jest możliwa na wniosek grupy co najmniej 3 pracowników GOK-u. Decyzja o zmianie zapada w drodze głosowania większością zwykłą w obecności co najmniej 2/3 stanu zatrudnionych pracowników.

7. W przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień Kodeksu pracodawca podejmuje odpowiednie działania, wynikające z przepisów prawa pracy.