Wynajem - Glisno

Wynajem - Glisno

Zarządzenie nr 2/2019

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach

z dnia 02.01.2019

w sprawie wysokości czynszu za wynajem pomieszczeń Sali Wiejskiej w Gliśnie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 11 ust. 1 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami).

zarządzam, co następuje:

1. Ustala się stawki czynszu za wynajem pomieszczeń Sali Wiejskiej w Gliśnie:

1) Stawka za wynajem sali wynosi:

a) na imprezy okolicznościowe –  350 zł brutto

b) w okresie grzewczym stawka wynajmu wzrasta o koszty ogrzewania – 150zł

2)   Stawki wynajmu sali na imprezę sylwestrową wzrastają o 50% wraz z kaucją. Stawki opłaty za media pozostają niezmienione

2. Poza stawkami wynajmu sali obowiązuje rozliczenie mediów według aktualnie obowiązujących stawek.

 

3.  Stawka dobowa za wynajem sali  na imprezy o charakterze handlowym (prezentacja wyrobów, promocja firmy, kiermasz) oraz na spotkania, konferencje, szkolenia wynosi –  70 zł za godzinę (stawka nie obejmuje przygotowania sali)

4. Stawka za przygotowanie sali wynosi 100 zł brutto

5. Stawka godzinowa za wynajem sali na działalność edukacyjną, rozwojową- zgodną z potrzebami statutowymi GOK-u, wynosi 30 zł za godzinę

6. Ustala się stawki usług dodatkowych:

1)     Wynajem małego sprzętu nagłaśniającego – 150 zł brutto

2)     Wynajem dużego sprzętu nagłaśniającego – 500 zł brutto

3)     Wynajem akustyka według ustaleń osobnych

4)     Koordynacja imprezy – 200 zł brutto

5)     Dekoracja sali – od 200 do 400 zł brutto + materiały

6)     Wynajem naczyń, obrusów (ustalenia i płatność na rzecz  KGW w Gliśnie)

7. Istnieje możliwość wypożyczenia stołów i krzeseł na imprezy organizowane poza salą wiejską, obowiązują wówczas następujące stawki:

a) Wypożyczenie krzesła – stawka dobowa – 5 zł

b) Wypożyczenie stołu – stawka dobowa – 15 zł

8. Ustala się następujące procedury wynajmu pomieszczeń Sali Wiejskiej w Gliśnie:

1)  Osoba wynajmująca wpłaca kaucję w wysokości  – 200 zł na 7 dni przed wynajmem sali w biurze GOK – u

2)  W siedzibie GOK – u należy zgłosić fakt wynajmu oraz podpisać umowę – rezerwację

3)  Kwota wynajmu ustalona wg stawek musi być wpłacona na miesiąc przed datą wynajmu i stanowi ona potwierdzenie rezerwacji

4)   W dniu przekazania kluczy zostają spisane liczniki przez pracownika GOK-u, w obecności wynajmującego

5)   Po okresie wynajmu pracownik GOK –u w obecności wynajmująceg spisuje liczniki.

6)   Wpłaty za media należy dokonać w terminie 14 dni od momentu rozliczenia. W przeciwnym razie kaucja zostaje zatrzymana przez  GOK.

7)    Potwierdzenie wpłaty za media jest podstawą zwrotu kaucji, jeśli nie ma zastrzeżeń co do stanu wynajmowanych pomieszczeń

8)   Wszelkie wpłaty dokonywane są na konto GOK (nr 02836900080051687520000010)

9. Ustala się następujące procedury nieodpłatnego użyczania lub częściowo płatnego pomieszczeń i sprzętu:

a) o nieodpłatne użyczenie/częściowo płatne mogą ubiegać się podmioty i osoby stale współpracujące z Gminnym Ośrodkiem Kultury Lubniewicach

b) o możliwości nieodpłatnego użyczenia/częściowo płatnego decyzję podejmuje dyrektor, po wcześniejszym przeanalizowaniu form i historii współpracy

c) po pozytywnym zaopiniowaniu prośby, strony podpisują umowę partnerską, która zawiera zobowiązania obu stron

d) o nieodpłatne użyczenie mogą ubiegać się podmioty, które organizują wydarzenia niebiletowane na rzecz społeczności lokalnej

e) podmioty organizujące wydarzenie biletowane lub odpłatne w innej formie mogą ubiegać się o zmniejszenie wymiaru opłat  do 50%, nie dotyczy to opłat za media.

10. Ustala się, iż wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor GOK.

 

Zarządzenie nr 1/2019

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach

z dnia 02.01.2019 r.

Ustala się następujące stawki czynszu za wynajem pomieszczeń w Świetlicy w Gliśnie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 11 ust. 1 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)

Zarządzam, co następuje:

1. Ustala się stawki czynszu za wynajem pomieszczeń Świetlicy w Gliśnie w następujących wysokościach:

1) Stawka dobowa za wynajem sali przekraczający 8 godzin wynosi:

a) na imprezy okolicznościowe (urodziny, wesela, zabawy, itp.) – 250 zł brutto

b) na spotkania i szkolenia – 200 zł brutto

2) Stawka dobowa wynajmu sali do 8 godzin wynosi:

a) na imprezy okolicznościowe – 150 zł brutto

b) na spotkania, szkolenia i inne – 100 zł brutto

3)  W przypadku organizacji imprezy sylwestrowej stawki wynajmu i kaucji wzrastają  o 50%

4)  Stawka dobowa za wynajem świetlicy na imprezy o charakterze handlowym (prezentacja wyrobów, promocja firmy, kiermasz) wynosi – 50 zł za godzinę

5)  Stawka godzinowa za wynajem świetlicy na działalność edukacyjną, rozwojową –  zgodną  z potrzebami statutowymi GOK-u wynosi 30 zł za godzinę.

6)  Poza stawkami wynajmu sali obowiązuje rozliczenie mediów według aktualnie obowiązujących stawek.

2. Ustala się stawki usług dodatkowych;

1)  wynajem małego sprzętu nagłaśniającego – 150 zł brutto

2)  wynajem dużego sprzętu – 500 zł brutto

3) obsługa akustyka wg ustaleń osobnych

4)  Istnieje możliwość wypożyczenia stołów i krzeseł na imprezy organizowane poza WDK, obowiązują wówczas następujące stawki:

a) Wypożyczenie krzesła – stawka dobowa – 5 zł

b) Wypożyczenie stołu – stawka dobowa – 15 zł

3. Ustala się następujące procedury wynajmu pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Jarnatowie:

a) osoba wynajmująca wpłaca kaucję w wysokości 150 zł na 7 dni przed wynajmem  sali na konto GOK-u

b) w siedzibie GOK-u należy zgłosić fakt wynajmu oraz podpisać umowę – rezerwację.

c) kwota wynajmu ustalona wg stawek musi być wpłacona na miesiąc przed datą wynajmu i stanowi ona potwierdzenie rezerwacji (poza sytuacjami wyjątkowymi, które uniemożliwiają dokonanie wpłaty w tym terminie)

d) dokument umowy- rezerwacji jest podstawą wydania kluczy przez pracownika GOK oraz spisania liczników.

e) po okresie wynajmu pracownik GOK-u w obecności wynajmującego spisuje liczniki i dokonuje rozliczenia.

f) potwierdzenie wpłaty za media jest podstawą zwrotu kaucji, jeśli nie ma zastrzeżeń co do stanu wynajmowanych pomieszczeń.

g) wszelkie wpłaty dokonywane są na konto GOK: (nr konta: 02836900080051687520000010)

4. Ustala się następujące procedury nieodpłatnego użyczania lub częściowo płatnego pomieszczeń i sprzętu:

a) o nieodpłatne użyczenie/częściowo płatne mogą ubiegać się podmioty i  osoby stale współpracujące z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubniewicach

b) o możliwości nieodpłatnego użyczenia/częściowo płatnego decyzję podejmuje dyrektor, po wcześniejszym przeanalizowaniu form i historii współpracy

c) po pozytywnym zaopiniowaniu prośby, strony podpisują umowę partnerską, która zawiera zobowiązania obu stron

d) o nieodpłatne użyczenie mogą ubiegać się podmioty, które organizują wydarzenia niebiletowane na rzecz społeczności lokalnej

e) podmioty organizujące wydarzenie biletowane lub odpłatne w innej formie mogą ubiegać się o zmniejszenie wymiaru opłat, zgodnie do 50%

Opłaty za media pozostają bez zmian

5. Ustala się, iż wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor GOK.