Wynajem - Jarnatów

Wynajem - Jarnatów

Wynajem Wiejskiego Domu Kultury w Jarnatowie                      

Zarządzenie nr 3/2019

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach

z dnia 02.01.2019 r.

 

Ustala się następujące stawki czynszu za wynajem pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Jarnatowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 11 ust. 1 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)

Zarządzam, co następuje:

1. Ustala się stawki czynszu za wynajem pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Jarnatowie w następujących wysokościach:

1) Stawka dobowa za wynajem sali przekraczający 8 godzin wynosi:

a) na imprezy okolicznościowe (urodziny, wesela, zabawy, itp.)  – 250 zł brutto

b) na spotkania i szkolenia – 200 zł brutto

2) Stawka dobowa wynajmu sali do 8 godzin wynosi

a) na imprezy okolicznościowe  – 150 zł brutto

b) na spotkania, szkolenia i inne – 100 zł brutto

3)  W przypadku organizacji imprezy sylwestrowej stawki wynajmu i kaucji wzrastają  o 50%

4)  Stawki dobowe za wynajem pomieszczeń pomocniczych, np. kuchni wynoszą: od 50 zł do 100 zł za dobę.

5)  Stawka dobowa za wynajem pomieszczeń na imprezy o charakterze  handlowym (prezentacja wyrobów, promocja firmy, kiermasz) wynosi -50 zł     za godzinę

6)  Stawka godzinowa za wynajem sal na działalność edukacyjną, rozwojową- zgodną  z potrzebami statutowymi GOK-u wynosi 30 zł za godzinę.

7)  Poza stawkami wynajmu sali obowiązuje rozliczenie mediów według aktualnie obowiązujących stawek.

2.  Ustala się stawki usług dodatkowych;

1)  wynajem małego sprzętu nagłaśniającego – 150 zł brutto

2)  wynajem dużego sprzętu – 500 zł brutto

3) obsługa akustyka wg ustaleń osobnych

4)  Istnieje możliwość wypożyczenia stołów i krzeseł na imprezy organizowane poza WDK, obowiązują wówczas następujące stawki:

a)Wypożyczenie krzesła – stawka dobowa – 5 zł

b)  Wypożyczenie stołu – stawka dobowa – 15 zł

3. Ustala się następujące procedury wynajmu pomieszczeń Wiejskiego Domu  Kultury w Jarnatowie:

a) osoba wynajmująca wpłaca kaucję w wysokości 150 zł na 7 dni przed wynajmem  sali na konto GOK-u

b) w siedzibie GOK-u należy zgłosić fakt wynajmu oraz podpisać umowę – rezerwację.

c) kwota wynajmu ustalona wg stawek musi być wpłacona na miesiąc przed datą wynajmu i stanowi ona potwierdzenie rezerwacji (poza                               sytuacjami wyjątkowymi, które  uniemożliwiają dokonanie wpłaty w tym terminie)

d) dokument umowy- rezerwacji jest podstawą wydania kluczy przez pracownika GOK oraz spisania liczników.

e) po okresie wynajmu pracownik GOK-u w obecności wynajmującego spisuje liczniki i dokonuje rozliczenia.

Potwierdzenie wpłaty za media jest podstawą zwrotu kaucji, jeśli nie ma zastrzeżeń co do stanu wynajmowanych pomieszczeń.

  • wszelkie wpłaty dokonywane są na konto GOK: nr 02 8369 0008 0051 6875 2000 0010

Opłaty za media pozostają bez zmian

4. Ustala się następujące procedury nieodpłatnego użyczania lub częściowo płatnego pomieszczeń i sprzętu:

  1. O nieodpłatne użyczenie/częściowo płatne mogą ubiegać się podmioty i osoby stale współpracujące z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubniewicach
  2. O możliwości nieodpłatnego użyczenia/częściowo płatnego decyzję podejmuje dyrektor, po wcześniejszym przeanalizowaniu form i historii współpracy
  3. Po pozytywnym zaopiniowaniu prośby, strony podpisują umowę partnerską, która zawiera zobowiązania obu stron
  4. O nieodpłatne użyczenie mogą ubiegać się podmioty, które organizują wydarzenia niebiletowane na rzecz społeczności lokalnej
  5. Podmioty organizujące wydarzenie biletowane lub odpłatne w innej formie mogą ubiegać się o zmniejszenie wymiaru opłat, zgodnie do 50%
  6. Opłaty za media pozostają bez zmian

5. Ustala się, iż wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor GOK.