Wynajem - Świerczów

Wynajem - Świerczów

Zarządzenie nr 6/2019

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach
z dnia 02.01.2019

dotyczące ustalenia stawek wynajmu świetlicy w Świerczowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 11 ust. 1 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami).

zarządzam, co następuje:

1. Ustala się stawki czynszu za wynajem świetlicy w Świerczowie:

1) Stawka dobowa za wynajem świetlicy przekraczający 8 godzin wynosi:

a) na imprezy okolicznościowe (wesela, zabawy, itp.) – 100 zł brutto

b) na spotkania i szkolenia – 200 zł brutto

2) Stawka dobowa za wynajem świetlicy do 8 godzin wynosi:

a) na imprezy okolicznościowe – 80 zł brutto

b) na spotkania i szkolenia – 100 zł brutto

3) Poza stawkami wynajmu świetlicy obowiązuje rozliczenie mediów

według aktualnie obowiązujących stawek.

4) Stawka godzinowa za wynajem świetlicy na działalność edukacyjną,

rozwojową –  zgodną z potrzebami statutowymi GOK-u, wynosi 30 zł za godzinę

2. Ustala się stawki usług dodatkowych:

1) Wynajem sprzętu nagłaśniającego:

a) mały zestaw – 150 zł brutto

b) duży zestaw – 500 zł brutto

2) Wynajem akustyka wg ustaleń osobnych

3. Ustala się następujące procedury wynajmu świetlicy w Świerczowie:

1) Osoba wynajmująca wpłaca kaucję w wysokości 150 zł na 7 dni przed wynajmem świetlicy w biurze GOK – u

2) W siedzibie GOK – u należy zgłosić fakt wynajmu oraz podpisać umowę –rezerwację

3) Kwota wynajmu ustalona wg stawek musi być wpłacona na miesiąc przed datą wynajmu i stanowi ona potwierdzenie rezerwacji (poza sytuacjami

wyjątkowymi, które uniemożliwiają dokonanie wpłaty w tym terminie)

4) Dokument umowy – rezerwacji jest podstawą wydania kluczy przez pracownika GOK – u oraz spisania liczników

5) Po okresie wynajmu należy do GOK – u dostarczyć dane dotyczące liczników

6) Wpłaty za media należy dokonać w terminie 14 dni od momentu rozliczenia.

W przeciwnym razie kaucja zostaje zatrzymana przez GOK.

7) Potwierdzenie wpłaty za media jest podstawą zwrotu kaucji, jeśli nie ma zastrzeżeń co do stanu wynajmowanych pomieszczeń

8) Wszelkie wpłaty dokonywane są na konto GOK – u Nr 02836900080051687520000010

4. Ustala się, iż wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor GOK – u

5. Imprezy ogólno wiejskie, np. dożynki, spotkania dla mieszkańców, koncerty odbywają się nieodpłatnie.